docsify🃏 一个神奇的文档站点生成器

没有静态构建的html文件 简单轻巧(~19kB gzipped) 智能全文搜索插件 多个主题 有用的插件API 兼容IE10 + 支持SSR(示例) 支持嵌入文件

相关的项目 - 更多比较

191 9.8k 1.9k

? ? 一个神奇的网站文档生成器
 
10.0 5.7
  15天前
501 27k 16.7k

slate 为您的API生成漂亮的静态文档
 
4.1 0.0
  10月前