PureImage 是用于NodeJS的HTML Canvas 2d绘图API的纯JavaScript实现

PureImage 是用于NodeJS的HTML Canvas 2d绘图API的纯JavaScript实现

相关的项目 - 更多比较

Popular
417 9.9k 915

P Paper.js - 矢量图形脚本的瑞士军刀
 
10.0 10.0
  6天前
128 7.2k 466

J jimp - 一个图片处理库完全用JavaScript编写并且零外部或原生依赖性
 
10.0 4.8
  21天前
Popular
107 2.3k 332

O 用于node.js的异步OpenCV 3.x API,包含以下示例:人脸检测,机器学习,深度神经网络,手势识别,对象跟踪,特征匹配,图像直方图
 
10.0 8.2
  5天前