ticklishfrog
ticklishfrog

dd if=/dev/urandom of=/dev/somedisk 把硬盘送人前*