StephensUrsula
StephensUrsula

du -sh * | sort -rh | head 找出10个大文件*

个人简介
du -sh * | sort -rh | head 找出10个大文件*
  • 2016-10-20 21:04:32
  • 2018-07-30 20:54:30
  • 主页被访问次数: 3023