ticklishfrog
ticklishfrog

fdisk -l /dev/sda 查看分区大小*

个人简介
fdisk -l /dev/sda 查看分区大小*
  • 2016-10-17 21:07:04
  • 2019-06-08 20:48:46
  • 主页被访问次数: 15691