tinydog
tinydog

dd if=/dev/urandom of=/dev/somedisk 把硬盘送人前*

个人简介
dd if=/dev/urandom of=/dev/somedisk 把硬盘送人前*
  • 2016-10-17 21:15:46
  • 2019-06-23 21:46:28
  • 主页被访问次数: 14646